Algemene Voorwaarden

Ontwerpstudio GuyZen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 55928803, hierna te noemen de gebruiker.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Ontwerpstudio GuyZen verricht primair handelsactiviteiten als ontwerpstudio, waaronder begrepen de begeleiding van de productievan lederwaren, gericht op de detaillisten in de kledingbranche.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de gebruiker, alsook door elke andere, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon waarin of waarmee ontwerpstudio GuyZen direct of indirect is verenigd of vertegenwoordigd.

1.2. Afwijkingen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen worden voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst uitsluitend schriftelijk aan de opdrachtgever overlegd. Indien er geen afwijkingen zijn gelden de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort. De algemene voorwaarden gelden voor de duur van onbepaalde tijd tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen en/of nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld.

1.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden worden als schriftelijke aanvulling verstrekt bij het tot stand komen van de overeenkomst en hebben slechts betrekking op de specifiek genoemde wijzigingen dan wel aanvullende bepalingen.

1.4. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen met inachtneming van hetgeen gesteld is in artikel 1 lid 3.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1. Een door de gebruiker uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van één week.

2.2. De gebruiker heeft, indien er op verzoek van de wederpartij voorbeeldmodellen zijn vervaardigd en indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van de eventueel gemaakte kosten die door gebruiker gemaakt zijn.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de wederpartij de offerte van gebruiker accepteert dan wel een order bij de gebruiker plaatst. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan door gebruiker op diverse manieren bewezen worden.

2.4. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte informatie, prijs -promotiemateriaal en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij voor haar rekening en risico terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

2.5. Het materiaal door of vanwege de gebruiker voor de offerte verstrekt, mag op geen enkele wijze geheel of ten dele worden bewerkt, verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

2.6. De door de wederpartij ter beschikking gestelde informatie, waaronder prijs- en kwaliteitsopgaven, monsters (modellen),
promotiemateriaal en dergelijke, worden door de gebruiker niet teruggegeven of bewaard, tenzij daartoe voorafgaand aan het tot stand komen van de offerte of de overeenkomst door de wederpartij schriftelijk om wordt verzocht.

2.7. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.8. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke. Productie van de goederen zal conform de vooraf verstrekte specificaties van de wederpartij geschieden Fouten in de ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijk en/of een onjuiste opgave(n) van specificaties kunnen nimmer leiden tot enige vorm van verwijtbaarheid/aansprakelijkheid aan zijde van de gebruiker.

2.9. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld zijn exclusief de eventuele kwaliteitsopgaven, monsters (modellen), gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

2.10. Ten aanzien van opdrachten verstrekt met het kenmerk tot het kopen van private label producten gelden aanvullende voorwaarden ten aanzien van intellectueel eigendom, modellen, wijzen van productie, prijzen en leveringsvoorwaarden. ”

Artikel 3: Prijs en prijsaanpassing

3.1. Artikel 2 lid 7 is onverkort van toepassing ook in het geval van prijsaanpassingen.

3.2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijs factoren daartoe aanleiding geven.

3.3. De gebruiker stelt aan de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.

3.4. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de schriftelijk voorgestelde prijswijziging dan heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding heeft slechts betrekking op de goederen waarvoor deze prijsstijging werd voorgesteld.

3.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in de euro munteenheid.

3.6. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief de kosten van verzekering, vervoer, huur, verpakking, laad- en loswerkzaamheden, opslag en emballage, welke in beginsel in rekening komen voor gebruiker. Indien het geldelijk belang van een order lager ligt dan € 500,00 exclusief btw komen voornoemde kosten geheel voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4: Levering en risico

4.1. Productie van de bestelde goederen nemen pas een aanvang nadat er een (deel) betaling op de bankrekening van gebruiker is bijgeschreven. Wederpartij is zich ervan bewust dat het moment van (deel) betaling een opschortende werking kan hebben op de indicatieve leveringstermijn. Gebruiker streeft er naar tenzij anders overeengekomen, de levering binnen vier weken na aanvang van de productie te laten geschieden. Het gaat in dit geval om een inspanningsverplichting . Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de betreffende levering.

Onverminderd het vorenstaande kan, indien en voor zover vereist, de levering enkel worden uitgevoerd op het moment waarop de gebruiker over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van de te leveren goederen noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, documenten, ontheffingen, toewijzingen en leveranties beschikt.

4.2. Vertraging in de levering van de goederen zal door de gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld onder opgaaf van de reden en de verwachte termijn van vertraging. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst geldt slechts voor de goederen de niet binnen de (nader) overeengekomen termijn kunnen worden geleverd.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt. Indien door deze partiële levering het in artikel 3.6 genoemde bedrag niet wordt gehaald en de totale order van de wederpartij dit bedrag wel overstijgt zijn de kosten van partiële levering voor rekening van de gebruiker.

4.4. De gebruiker behoudt zich het recht voor om alleen in gezamenlijk overleg met de wederpartij tot vervroegde uitlevering van de door haar te leveren goederen over te gaan en de met deze levering samenhangende facturatie eerder uit te voeren. De geldende betalingstermijn van de betreffende factuur is overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 1.

4.5. De wederpartij is verplicht de goederen die hij heeft besteld, af te nemen binnen vijf werk dagen nadat de gebruiker aan heeft gegeven tot levering van de betreffende goederen over te willen gaan.

4.6. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en de plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

4.7. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te stellen plaats.

4.8. De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 25 % van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht om voor het meerdere de volledige schadevergoeding te eisen.

4.9. Indien de goederen na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, na drie dagen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50 % van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van de gebruiker om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

4.10. Goederen die door de gebruiker zijn afgeleverd dienen direct na aflevering door de wederpartij op aantal, aard, soort en kwaliteit te worden gecontroleerd. Reclamaties omtrent een gebrek in aantal, aard, soort en kwaliteit van de goederen kunnen na een periode van vijf dagen na aflevering niet meer rechtsgeldig geschieden.

4.11. Retourzendingen van reeds door de gebruiker geleverde goederen worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door de gebruiker geaccepteerd. Retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De retourzending dient binnen 48 uur na reclamatie door de wederpartij aan de gebruiker te worden verzonden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van de goederen voor tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, heeft voldaan.

Onder verplichtingen worden te dezen onder andere verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende:

a. de krachtens deze overeenkomst geleverde goederen;

b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij de goederen die door inspanning van de gebruiker worden bewerkt te verrichten werkzaamheden;

c. haar verplichting tot integrale betaling van de verschuldigde facturen; de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst;

5.2. Indien de gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarop een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarop geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

5.3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij. De wederpartij is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.

5.4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.

5.5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar en onder de gebruikelijke condities op te slaan.

5.6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het de wederpartij toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de gebruiker verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de gebruiker aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.

5.7. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.

5.8. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Artikel 6: Kwaliteit en garantie

6.1. De gebruiker garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde op het moment van levering. Goederen die niet aan de overeengekomen kwaliteit voldoen en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde veroorzaakt is door een onjuiste fabricage, constructie of verwerking van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door de gebruiker, zal de gebruiker overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden, de betreffende goederen van onjuiste kwaliteit van de wederpartij terugnemen.

6.2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van opslag, productie, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.

6.3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;

b. onjuiste opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;

c. verlies/slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor de gebruiker voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;

d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;

e. het naleven van enig overheidsvoorschrift;

6.4. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, be- of verwerkt, opslaat anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn.

6.5. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens de gebruiker tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door de gebruiker nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

6.6. De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. Zij kan, naar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs.

6.7. Indien de gebruiker overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van eventueel tijdelijke gebruik door de wederpartij verrekenen.

6.8. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe en vervangende bestelling door de wederpartij ten aanzien van de gebrekkige goederen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.

6.9. Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen reclamatietermijn niet verlengd.

6.10. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is de gebruiker niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.

6.11. Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is te allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. geleverde partij goederen.

7.2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7.3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.

7.4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig product of goed van de wederpartij dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter opslag / bewerking / herstel onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

8.2. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen vanaf het ontstaan van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

8.3. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere, doch niet uitsluitend begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, schimmelinfecties, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het inzakken van de markt met 25% of meer, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt.

8.4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Artikel 9: Betaling

9.1. Overeenkomstig artikel 4 lid 1 van de voorwaarden zal, tenzij anders nadrukkelijk overeengekomen, 50% van het netto factuurbedrag door de wederpartij aan gebruiker vooraf worden voldaan. Alle overige (rest) betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

9.2. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

9.3. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van 1,0 procent per maand over het bruto factuurbedrag, vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen. Betalingen worden afgeboekt op de oudste facturen. Op ontvangen betalingen worden eerst alle eventueel daarmee verbandhoudende kosten uit hoofde van rente en invordering afgeboekt.

9.4. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman / advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker en de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

9.5. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surseance van betaling, schuldsanering en / of stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

9.6. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

9.7. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.

9.8. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruiker.

9.9. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon, hoe ook ontstaan, is nagekomen.

9.10. De in artikel 4 van deze voorwaarden genoemde voorwaarden en termijnen van levering van de goederen zijn niet van toepassing indien de wederpartij op grond van het door de wederpartij niet nakomen van de verplichting tot tijdige betaling.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.